Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0936 - Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura

CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció

CE16 - Descriure les principals teories lingüístiques i la metodologia de l'ensenyament de llengües

CE29 - Demostrar competència comunicativa en llengua anglesa per a comprendre i produir una àmplia varietat de textos extensos, ben estructurats i detallats, amb un ús correcte de la llengua per a finalitats socials, acadèmics i professionals, a un nivell C1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG10 - Raonament crític

CE30 - Expressar-se de manera fluida i espontània, sense mostres molt evidents d'esforç, per a trobar l'expressió adequada en llengua anglesa, a un nivell C1, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

RA36 - Identificar problemes i temes de recerca relacionats amb els paradigmes lingüístics i els enfocaments metodològics en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa, així com avaluar la seua rellevància.

RA36 - Identificar els aspectes que influeixen en l'adquisició de llengües i la seua incidència en l'àmbit de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.

RA36 - Aplicar i utilitzar els diferents enfocaments metodològics que existeixen per a l'ensenyament de la llengua i cultura anglesa en l'aula de llengües estrangeres.

RA36 - Analitzar i avaluar els diferents enfocaments metodològics per a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa (nivell C1).