Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0931 - Teatre en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Aplicar apropiadament les tècniques d'anàlisi i avaluar críticament textos i discursos literaris i no literaris en llengua anglesa, així com relacionar-los amb altres textos en perspectiva comparada

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística

CG10 - Raonament crític

CE29 - Demostrar competència comunicativa en llengua anglesa per a comprendre i produir una àmplia varietat de textos extensos, ben estructurats i detallats, amb un ús correcte de la llengua per a finalitats socials, acadèmics i professionals, a un nivell C1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

RA31 - Proposar opinions fundades i interpretacions sobre textos literaris concrets (nivell C1).

RA31 - Explicar la rellevància de textos literaris específics en diferents contextos de caràcter cultural, social, artístic, audiovisual o polític.

RA31 - Argumentar de manera coherent i arribar a consensos mitjançant la discussió i el debat, entorn d'obres representatives del teatre en llengua anglesa (nivell C1).