EA0930 - Sociolingüística de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Examen escrit final: 70% (de la nota final global)

Elaboració de treballs acadèmics (escrits i/o orals): 30% (de la nota final global)

L'estudiantat ha d'obtenir almenys un 5 (50%) en el resultat final incloent-hi les dues proves per a poder aprovar l'assignatura. És obligatori fer les dues proves: el examen escrit final i els treballs acadèmics.
Les dues parts són recuperables. La nota dels treballs acadèmics es podrà guardar per a la segona convocatòria. Es considera PRESENTAT l'alumnat que realitze l'examen escrit.

Quant a les funcions del llenguatge, al final de l'assignatura, els estudiants han de ser capaços de:

  • Sintetitzar, avaluar i glossar informació.
  • Revisar i criticar.
  • Desenvolupar un argument sistemàticament.
  • Defensar un punt de vista persuasivament.
  • Usar marcadors del discurs per a estructurar una redacció formal.
  • Utilitzar el registre formal (estil acadèmic).