EA0925 - Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

i) Treball acadèmic

L'estudiantat presentarà un treball oral per grups.  S'exposarà durant la part pràctica de l'assignatura en las clases presencials. Un mínim de 15 punts (sobre màxim de 30) son necessaris per aprovar l'assignatura. Les dates per a les presentacions s'anunciaran a l'aula virtual del curs (secció calendari). 

ii) Examen escrit

L'estudiantat ha de realitzar un examen final escrit al finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes teòrics i pràctics relacionats amb els continguts treballats a classe. Per a poder superar l’assignatura, l'estudiantat ha d'obtenir un 35% del total de 70%. Consulteu l'apartat exàmens, en el LLEU per a saber la data oficial.