EA0925 - Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura

CE08 - Interrelacionar els diferents aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció

CE10 - Realitzar tasques d'assessorament i correcció lingüística en llengua anglesa

CE16 - Descriure les principals teories lingüístiques i la metodologia de l'ensenyament de llengües

CG04 - Capacitat d'organització i planificació

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera

CE29 - Demostrar competència comunicativa en llengua anglesa per a comprendre i produir una àmplia varietat de textos extensos, ben estructurats i detallats, amb un ús correcte de la llengua per a finalitats socials, acadèmics i professionals, a un nivell C1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CE30 - Expressar-se de manera fluida i espontània, sense mostres molt evidents d'esforç, per a trobar l'expressió adequada en llengua anglesa, a un nivell C1, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

RA25 - Reconèixer la influència de les principals teories lingüístiques en la metodologia d'ensenyament de les destreses orals i escrites de la llengua anglesa.

RA25 - Reconèixer i comparar diferents mètodes d'ensenyament-aprenentatge de llengües.

RA25 - Organitzar i planificar tasques relacionades amb l'ensenyament-aprenentatge de les destreses orals i escrites.

RA25 - Ensenyar les destreses orals o escrites de la llengua anglesa des d'una aproximació comunicativa.

RA25 - Comunicar-se de manera apropiada en situacions comunicatives orals i escrites en llengua anglesa (nivell C1).

RA25 - Comprendre els diferents components que integren el constructe de competència comunicativa en llengua anglesa.