Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0924 - Anglès Avançat: Registres i Estils

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Projectes

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Presentacions orals i pòsters

Els estudiants hauran de preparar dos tipus de tasques orals: (i) una presentació oral individual, i (ii) una tasca interactiva en parelles. La presentació individual oral estarà basada en les activitats treballades en el llibre llibre Register, Genre and Style (consulteu la bibliografia). Els estudiants hauran de ser capaços de presentar descripcions clares i detallades de distints registres escrits i orals, formals i informals. Pel que fa a la tasca interactiva, s’espera dels estudiants que siguen capaços de debatre i especular sobre un tema complex, implementant recursos lingüístics adequats per tal d’iniciar, mantindre i finalitzar el discurs. La professora informarà els estudiants durant el curs sobre la data exacta d'aquesta presentació oral i es penjarà a l'Aula Virtual. Aquesta part es pot tornar a repetir. Aquest tipus de proba és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.


Projectes

Els estudiants hauran de preparar algunes de les activitats que es troben al llibre Register, Genre and Style (consulteu la bibliografia) i elaborar un projecte escrit en grup basat en aquestes. Deuran ser capaços de produïr textos ben estructurats i detallats utilitzant una varietat de recursos lèxics i gramaticals que els permeten desenvolupar i recolzar els seus arguments. La professora informarà els estudiants durant el curs sobre la data exacta d'aquest projecte i es penjarà a l'Aula Virtual. Aquesta part es pot tornar a repetir. Aquest tipus d'avaluació és obligatòria per a aprovar l'assignatura i es classifica com a recuperable.

Examen escrit

Els estudiants han de presentar-se a l’examen final escrit que tindrà lloc al finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes teòrics i pràctics relacionats amb els continguts treballats durant el curs. Els estudiants hi hauran de demostrar que estan familiaritzats amb la gramàtica i el vocabulari necessaris per a la discussió oral i escrita de temes complexos, com ara estils de vida o assumptes d’actualitat, així com ser capaços d’entendre i apreciar distincions d’estil en textos escrits i orals. Consulteu el SIA per a saber la data oficial d’aquest examen. Per a aprovar l'assignatura, els estudiants han d'aprovar aquest examen. Per tant, aquest tipus d'avaluació és obligatòria i es classifica com a recuperable. 

*NOTA: Per poder apovar l’assignatura, els estudiants han i) d'obtindre almenys un 5 de 10 a l'examen escrit final, ii) fer les presentacions orals i iii) entregar el projecte. Es considera no presentat si la presentació oral i el projecte s'han presentat en la data indicada, però no s'ha realitzat l'examen final escrit.