SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Prova 1: Prova escrita: 80%. Consisteix en una sèrie de preguntes teòriques i una sèrie de preguntes pràctiques sobre els textos del temari. Prova obligatòria i recuperable. És obligatori superar el 50% d'aquesta prova per a superar l'assignatura.

Prova 2: Observació/execució de les tasques: 20%. Consisteix en una activitat o activitats grupal/s en la classe per a ampliar un aspecte del programa d'estudis triat. El professorat proporcionarà el tema i la data o dates per a aquestes activitats. Prova no obligatòria i no recuperable. La nota obtinguda en la primera convocatòria es guardarà per a la segona. 

Per a superar l'assignatura, l'estudiant haurà d'obtenir una nota global de 5 com a mínim en la suma de les dues proves esmentades anteriorment, o assolir el 5 en la prova escrita. Si l'alumne  es presenta a qualsevol de les dues proves, se'l considerarà immediatament com a PRESENTAT en Primera Convocatòria. 


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16