Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0916 - Morfosintaxi de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Projectes

25%

Criteris de superació

a) Tasques individuals o en grup. No hi ha nota minima. Valen el 25% del total de la nota. Han de ser entregades en la data acordada.

b) Examen: val el 75% del total de la nota.

El examen té dues parts:    

  • TEORIA (30% del total)
  • PRÀCTICA (45% del total)

Per a poder aplicar la nota de les tasques individuales a la nota final, és necessària una nota MÍNIMA del 50% en cada part de l'examen. Per a superar l'assignatura, la nota final obtinguda ha de ser d'un mínim del 50% de la qualificació total (10,0).

IMPORTANT:

Els projectes que es realitzen durant el semestre acadèmic (i.e. les tasques individuals i grupals) constitueixen un 25% de la nota final i es consideren proves obligatòries i recuperables. Si aquests projectes no s'entreguen en la convocatòria ordinària, els alumnes hauran de entregar-los en la convocatòria extraordinària en la data indicada pel professor.

Es considera no presentat a l'alumne que no es presenta a l'examen escrit. En el cas de no presentar-se a la convocatòria ordinària de l'examen, la nota del portfolio es guarda per a la segona convocatòria. En el cas de no presentar-se a cap convocatòria, la nota dels projectes no es guarda per al pròxim curs.

Per al nivel B2 de competència lingüística els estudiants han de ser capaços de llegir i entendre les descripcions d’aspectes morfosintàctics de fonts especialitzades. Han de respondre a preguntes sobre aquells aspectes i donar informació sobre els punts més destacats dels elements desenvolupats a classe amb certa fiabilitat. Els alumnes han de poder produir textos escrits de certa complexitat gramatical i léxica així com tractar els aspectes més importants i proporcionar detalls donant suport o oposant idees concretes.

Per aprovar l’assignatura, els estudiants han d’emprar les habilitats lingüístiques adquirides durant el semestre mitjançant la producció d’una tasca escrita que forma part de la seua avaluació continuada. Els alumnes han de produir un text escrit clar, detallat, coherent i ben cohesionat després d’haver cercat, avaluat i sintetitzat informació de diverses fonts d’estudi.