Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0916 - Morfosintaxi de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en els nivells fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic-semàntic i discursiu

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CE26 - Demostrar competència lingüística en llengua anglesa adequada per a produir i comprendre textos detallats complexos, i argumentar diferents punts de vista a un nivell B2, segons el marc comú europeu

CE27 - Ser capaç de relacionar-se en llengua anglesa amb suficient fluïdesa i naturalitat, sense que la comunicació requerisca esforç pels interlocutors o interlocutores, a un nivell B2 segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG12 - Resolució de problemes

CG01 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Produir comentaris coherents escrits i orals que demostren (nivell B2) el coneixement personal dels diversos factors involucrats en l'anàlisi morfosintàctica.

Organitzar i complir de manera autònoma els treballs relacionats amb l'anàlisi morfosintàctica de la llengua anglesa, tant dins com fora de l'aula.

Identificar i descriure les diferents estructures i funcions dels elements morfosintàctics de la llengua anglesa i aplicar-los discursivament (nivell B2).

Identificar aquests elements en textos autèntics i distingir-los en funció del context sintàctic i semàntic.

Comprendre els components relacionats amb l'anàlisi morfosintàctica en anglès i demostrar tal coneixement en les aportacions al debat dels temes tractats i el treball escrit del portafolis personal.

Analitzar els diversos elements morfològics i sintàctics de la llengua anglesa.