SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0912 - Expressió Oral en Anglès

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Presentacions orals i pòsters

25%

Examen oral

25%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

1) Treball acadèmic

Els estudiants hauran de presentar un portafolis individual que consisteix en: 1) una selecció d'unitats del llibres English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate, i FCE. Use of English 2 (vegeu la bibliografia), així com, 2) altres activitats a la classe.

Aquest portafolis es presentarà individualment al despatx de la professora (la data de presentació del portafiolis serà comunicada a classe). Els treballs que es presenten fora del termini no seran acceptats.

2) Examen escrit

L'estudiantat ha de realitzar un examen final escrit en finalitzar el semestre. L’examen consistirà en aspectes teòrics i pràctics relacionats amb els continguts treballats a classe.  Consulteu l'apartat d'exàmens del SIA per a assabentar-vos de la data oficial.

3) Examen oral (Comprensió oral)

L'estudiantat ha de realitzar un examen de comprensió oral que versarà sobre aspectes treballats a classe. Consulteu l'apartat d'exàmens del SIA per a assabentar-vos de la data oficial.

4) Presentacions orals (Expressió oral)

L'estudiantat ha de realitzar una presentació individual. La data exacta la donarà el professorat en classe. 

 

Es guarden les notes de totes les parts. Són recuperables el listening test, el portafolis, l'examen oral i l'examen escrit.

Es considera “No presentat” si l'alumne no realitza l'examen oral, l'examen escrit, el listening test o el portafolis.

 

Per poder APROVAR l'assignatura, els estudiants han de obtenir un 50% de la nota de l'examen escrit; un 50% de la nota de la presentació oral; un 40% de la nota del Listening test. El lliurament de les tasques acadèmiques/portfolio no és obligatòria. Aquells estudiants que no es presentin a l'examen escrit es consideraran No Presentado. Les notes de les diferents parts es guarden únicament durant el present curs acadèmic.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16