EA0910 - Pronunciació i Comprensió de l'Anglès Oral

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Examen oral

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Criteris de superació

Proves d'avaluació:

1. Carpetas de aprendizaje y portafolios: 20% (recuperable)

2. Examen escrit: 40% (recuperable)

3. Examen oral: 40% (recuperable). Hi haurà un test oral de pronunciació eliminatori.

                                      

L'alumnat ha de presentar-se a totes les activitats de l'avaluació per a poder superar l'assignatura.

La nota final s'obté fent la mitjana de totes les notes. La nota mínima que s'ha d'assolir  en totes i cadascuna de les parts de l'avaluació és el 50% per a poder optar a la mitjana global com a APROVAT. 

Es considera PRESENTADA a la convocatòria d'examen a efectes d'acta tothom qui realitze els exàmens oral i/o escrit. No realitzar cap dels dos exàmens implica la qualificació de NO PRESENTAT.

Avaluació de nivell de llengua B1:

Es demanará a les estudiants la comprensió d'informació directa sobre temes quotidians i la identificació de detalls d'informació, la capacitat de comprensió de missatges generals i de les idees d'un debat, donat que la parla siga articulada en un clar accent estàndard britànic (RP). Es demanarà a les estudiants que siguen capaces de comunicar-se mitjançant la producció oral d'un accent proper a l'estàndard britànic (RP).