Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0908 - Crítica Pràctica (Literatura)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisis de textos literaris en llengua anglesa

CE19 - Identificar i descriure els principals corrents de la teoria i la crítica literàries

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística

CE22 - Demostrar capacitat per a comprendre i produir textos senzills i coherents sobre temes familiars en llengua anglesa a un nivell B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE23 - Demostrar una competència comunicativa adequada per a desembolicar-se en situacions quotidianes en llengua anglesa a un nivell B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CG10 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Realitzar comentaris textuals de textos literaris i proposar una visió crítica d'aquests.

Explicar les interpretacions de textos literaris de manera coherent, aportant evidències que il·lustren la tria (nivell B1).

Avaluar críticament textos literaris de diversa índole.

Aplicar les estratègies pertinents d'anàlisis de textos poètics, narratius i dramàtics.