SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari


Semestre 1 (llengua docent: castellà)

 LINGÜÍSTICA INTERNA

 

1. Sobre l'estudi del llenguatge

Famílies Lingüístiques. Les llengües del món

Tipologies lingüístiques

Lingüística formal

Estructura informativa dels enunciats


2. Sobre la naturalesa del llenguatge verbal

Introducció. Dues maneres de concebre el llenguatge verbal: modularisme i cognitivisme

Fonaments biològics del llenguatge

Llenguatge i cervell

Característiques específiques del llenguatge verbal

Adquisició de la llengua materna

Patologies del llenguatgeSemestre 2 (llengua docent: anglès)

LINGÜÍSTICA EXTERNA

3. Pragmàtica

Pragmalingüística i sociopragmàtica

Actes de parla directes i indirectes

Teories de cortesia verbal

Context


4. Anàlisi del discurs

Eines de coherència i cohesió textual

Discurs i context

Discurs i cultura

Constructivisme social i intertextualitat

 

5. Dialectologia

Orígens i causes de la variació dialectal

Llengua estàndard

Llengua i dialecte

Dialectes rurals i urbans 


6. Sociolingüística

Sistema lingüístic i gramàtica descriptiva

Llenguatge i identitat social

Llengua i cultura: Sociolectes, registre, argot, llenguatge informal (slang)

Qüestions metodològiques


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16