SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EA0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

Tema 1. Els fonaments bàsics de la ciència del llenguatge i la comunicació.

1.1. Comunicació i llenguatge

1.2. Tipus de llenguatge. Funcions del llenguatge

1.3. Competència comunicativa

1.4. Pragmàtica

Tema 2. Llengua escrita

2.1. Ortografia i normativa

2.2. Gramàtica i normativa

2.3. Gramàtica del text

2.4. Anàlisi i producció de textos escrits

Tema 3. Llengua oral

3.1. Anàlisi i producció de textos orals

3.2. Tipologia textual

3.3. Fonètica i fonologia

Tema 4. Variació lingüística. Usos i varietats de l'espanyol

4.1. El concepte de variació lingüística

4.2. Alguns condicionants de la variació

4.3. Sociolingüística

4.4. Factors estructurals i no estructurals

4.5. Les varietats geogràfiques

4.6. Bilingüisme i contacte de llengües

Tema 5. Mecanismes lingüístics del sistema de la llengua espanyola.

5.1. Morfologia lèxica i gramatical

5.2. Sintaxi (I) : Les funcions gramaticals.

5.3. Sintaxi (II) : Oració, clàusula i fragment

5.4. Sintaxi (III) : L'oració composta

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16