Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0901 - Llengua Catalana (Llengua)

Curs 1 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Comunicar-se de forma oral i escrita en les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, almenys, en un nivell C1 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG05 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG10 - Raonament crític.

CG12 - Resolució de problemes.

CG13 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

RA01 - Utilitzar un vocabulari ampli i distingir la terminologia pròpia de cada context i registre.

RA01 - Traduir textos i realitzar transvasaments textuals.

RA01 - Identificar les principals normes del català estàndard.

RA01 - Identificar i emprar correctament estructures amb problemes gramaticals, ortogràfics i lèxics.

RA01 - Avaluar críticament l'estil d'un text i formular propals alternatives.