Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0946 - Muntatge i Postproducció d'Informació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L’assistència al 85% de les classes de pràctiques i l’assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d’aquesta assignatura, que segueix el mètode de l’avaluació continuada.

La qualificació global de l’assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

- El 20% de la nota corresponent a resolució d'exercicis i problemes, s’obté dels exercicis orientats a avaluar la rapidesa i l’agilitat en el  muntatge i postproducció de continguts informatius. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. Aquesta part no és recuperable

- El 10% de la nota corresponent a observació i execució de tasques i practiques s’obté mitjançant l’assistència al seminari i de la realització d’un exercici vinculat amb aquesta activitat. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

- El 70% de la nota corresponent a prototips correspon a la part pràctica de l'assignatura La nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria.

Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs excepte la part de resolució d'exercicis i problemes . Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen oral o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.