Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0942 - Periodisme Institucional

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

50%

Projectes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

L'assistència al 85% de les classes de pràctiques i l'assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d'aquesta assignatura, que segueix el mètode de l'avaluació continuada.

 

La qualificació global de l'assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent i que es detallen a continuació. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtindre, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cadascuna d'elles: 

 

El 50% de la nota corresponent a Prototips s'obtindrà mitjançant la resolució de tres exercicis pràctics: la nota de premsa, l’anàlisi d’una situació comunicativa de crisis institucional i la creació y desenvolupament d’un gabinet de comunicació institucional. Les tres proves seran recuperable en segona convocatòria.

 

El 10% determinat per a l'ítem d'Observació/execució de tasques i pràctiques se centrarà en la realització d'una pràctica lligada al seminari obligatori i no serà recuperable.

 

El 10% corresponent a l’Elaboració de treballs acadèmics suposarà l'elaboració d'un treball crític sobre un tema d'actualitat comunicativa institucional plantejat en classe. Aquest exercici será recuperable en segona convocatòria.

 

El 20% de la nota corresponent a l’ítem Projectes s’obtindrà de la resolució d’un supòsit institucional i d’un supòsit d’una organització relacionat amb una entitat sense ànim de lucre. Aquests exercicis seran recuperable en segona convocatòria.

 

I el 10% corresponent a la Resolució d’exercicis i problemes s’avaluarà mitjançant la resolució d’un cas pràctic de comunicació institucional. Aquest exercici serà recuperable en segona convocatòria.

 

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria. Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de les convocatòries del curs excepte observació/execució de tasques i pràctiques. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

 

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.