Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0931 - Periodisme Especialitzat

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura combinarà al llarg del semestre tant sessions teòriques com sessions pràctiques, aquestes últimes centrades en la realització d'una sèrie d'exercicis per part de l'alumnat.

La distribució de les classes serà la següent:

- 2 hores de teoria setmanals (grup complet, de 90 estudiants)

- 2 hores de pràctiques setmanals (2 grups reduïts, de 45 estudiants).

Sessions teòriques

S'utilitzarà, principalment, la classe magistral on s'explicaran els continguts teòrics bàsics del'assignatura (contextualització, conceptes, definicions, autors, perspectives, tipologies, etc.) relatius al camp del periodisme especialitzat. A partir d'una presentació informàtica queservisca de guia-estructura de cada sessió, l'exposició del tema es plantejarà de formainteractiva, amb la formulació de preguntes i plantejament d'exemples reals i actuals sobreels diferents aspectes del tema per a fomentar així la participació activa de l'alumne i facilitarl'assimilació dels conceptes. El correcte desenvolupament d'aquestes sessions teòriquesdemanda la lectura prèvia de textos especialitzats (parts concretes del manual o textos dereferència) dels quals seran informats els alumnes amb antelació suficient. 

Sessions pràctiques 

Al llarg del semestre, i de forma coordinada amb el desenvolupament del temari teòric, esplanteja el desenvolupament del següent programa de pràctiques que guarda relació directa amb els principals continguts de cadascun dels temes. 

L'objectiu d'aquestes pràctiques és reforçar els coneixements teòrics a través de larealització de determinats treballs acadèmics, presentacions orals i elaboració de prototips. Se cerca l'equilibri entre diferents tipus d'exercicis que permetenaplicar i desenvolupar els coneixements teòrics apresos a través de l'anàlisi de casos periodístics reals i l'elaboració de textos propis de caràcter especialitzat. 

De forma progressiva, al llarg del curs s'ha programat la realització d'una sèrie de practiques directament relacionades amb les competències, els objectius i el temari teòric del'assignatura. 

Per norma general les pràctiques van a consistir en la realització de dos tipus d'exercicis individuals: 

Un primer conjunt de pràctiques (3) orientades a consolidar un coneixement general sobrel'assignatura a través de l'anàlisi d'exemples reals d'informació periodística especialitzada.

P1. Localització de peces de periodisme especialitzat.

P2. Posada en comuna de la carpeta de treball elaborada durant els primers mesos del curs. 

P3. Informe final. Anàlisi i valoració crítica de peces de periodisme especialitzat. 

I un segon conjunt pràctiques (4) dissenyades per a desenvolupar la producció pròpia de textos de periodisme especialitzat per part dels alumnes.

P4. Elaboració d'una peça de periodisme de servei.

P5. Elaboració d'una peça de periodisme de precisió.

P6. Posada en comuna resultats correcció peces de periodisme especialitzat

P7. Elaboració d'un reportatge en profunditat aplicant la metodologia específica del periodisme especialitzat.