Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0931 - Periodisme Especialitzat

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

35%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat/a en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua.

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

Examen escrit (35%). Prova individual. La nota mínima per a aprovar és de 5. Recuperable en segona convocatòria.

Observació/Execució de tasques i pràctiques (10%). La prova consisteix en l'assistència al seminari i la realització d'un exercici individual. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. Recuperable en segona convocatòria: el/la alumne/a haurà de proposar una ponència relacionada amb l'assignatura i, una vegada confirmada la seua validesa pel professor/a, fer el treball corresponent.

El 55% de la nota corresponent a la part pràctica (Prototips, Elaboració de treballs acadèmics, Presentacions orals i pòsters), es desglossa en les següents activitats. En totes elles, la nota mínima per a aprovar és 5.

- Informe final (10%). Localització, anàlisi i valoració crítica de peces de periodisme especialitzat (P1 i P3). Pràctica individual. Recuperable en segona convocatòria.

- Posada en comú de resultats (5%). Proves avaluables de manera individual dins de l'aula (P2 i P6). No recuperable en segona convocatòria.

- Elaboració d'una peça de periodisme de servei (10%). Pràctica recuperable de manera individual en segona convocatòria (P4).

- Elaboració d'una peça de periodisme de precisió (10%). Pràctica recuperable de manera individual en segona convocatòria (P5).

- Elaboració d'un reportatge en profunditat (20%). Pràctica recuperable de manera individual en segona convocatòria (P7).

No realitzar alguna de les proves suposa un 0 i la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat o Presentada" a la persona que es presente a l'examen escrit o haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.