Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0925 - Disseny Periodístic

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Projectes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda enla part teòrica amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent, i per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtindre, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.


L'assistència al 85% de les classes de pràctiques i l'assistència al seminari és necessària per a poder ser avaluat d'aquesta assignatura en primera convocatòria, que segueix el mètode de l'avaluació continuada.

La qualificació global de l'assignatura serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent i que es detallen a continuació:

El 20% de la nota corresponent a la superació de la part teòrica de l'assignatura consta d'un examen escrit individual. De forma opcional se podrà optar a superar la part teòrica a través d’un sistema d’avaluació continua consistent en la realització de les activitats establides per el professorat durant les sessions teòriques. La nota mínima exigida per a aprovar és de 5. Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.

El 60% de la nota vinculada a projectes i prototips, corresponent a la part pràctica de l'assignatura, es desglossa en les següents activitats:
  • 30% Disseny i maquetació d'un periòdic imprés (en grup). Aquesta part és recuperable en segona convocatòria de manera individual o en grup.
  • 20% Concepción del disseny d'un mitjà periodístic online (en grup). Aquesta part no és recuperable en segona convocatòria. 
  • 10% Ideació d'una infografia (indivídual). Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.
El 10% corresponent a Elaboració de treballs acadèmics s'obté mitjançant la pràctica d'Anàlisi de l'evolució del disseny periodístic (individual). Aquesta part és recuperable en segona convocatòria.

El 10% corresponent a Observació/execució de tasques i pràctiques pertany al Seminari de disseny periodístic consistent en un Taller d'InDisegn. Aquesta part no és recuperable en segona convocatòria.  

En totes les activitats la nota mínima exigida per a aprovar és de 5.

No realitzar algunes de les proves suposa un 0 i, per tant, la impossibilitat de fer mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" a la persona que es presente a l'examen escrit o haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.