Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0923 - Estructura del Sistema Comunicatiu

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda als diferents tipus de proves que consten a l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent. Per fer la mitjana i superar l’assignatura, s’haurà de obtindré, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L’assistència al 85% de les classes pràctiques es necessària per a ser avaluat/da en primera convocatòria, que segueix el mètode d’avaluació continua.

Els tipus de prova i la seua metodologia són:

- Examen escrit individual (50%). Recuperable en 2a convocatòria.

- Treballs acadèmics (25%). Treball en grup en 1a convocatòria (5 components). Recuperable de forma individual en 2a convocatòria.

- Resolució de casos (10%). Prova individual associada a l’activitat del seminari. És obligatòria l’assistència a una ponència per a optar a la seua avaluació en primera convocatòria. L’activitat es completa amb el lliurament d’un treball associat al tema de la ponència. És recuperable de forma individual en 2a convocatòria. Per a la recuperació del seminari, l’alumne/a ha de proposar una ponència relacionada amb l’assignatura i, una vegada confirmada la seua validesa per la professora, realitzarà el treball corresponent.

- Presentacions orals i pòsters (10%). Prova avaluable de forma individual dins de l’aula. No recuperable en 2a convocatòria.

- Observació/Execució de tasques i pràctiques (5%). Prova avaluable de forma individual dins de l’aula. No recuperable en 2a convocatòria.

No realitzar alguna de les proves avaluables en primera convocatòria suposa un 0 i la impossibilitat de fer mitjana per a superar l'assignatura. El mateix s'aplica en segona convocatòria respecte a totes les proves avaluables que tinguen la condició de recuperables.

Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

 Es considerarà “Presentat/da” a la persona que es presente a l’examen o haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables. Tots els treballs han de lliurar-se a través de les tasques habilitades a l’Aula Virtual.