Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0918 - Eines informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent.

La nota final haurà de ser almenys de 5 punts sobre 10 per a considerar l'assignatura superada.

Totes les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs.

Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat/Presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.

En cas de no haver superat l'assignatura en la primera convocatòria tot i havent aprovat el primer examen, l'estudiant podrà repetit el projecte en solitari amb un tema distint del de la primera convocatòria fet en grup.