Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l'examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten a l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. La nota mínima per superar globalment l'assignatura és de 5 (APROVAT).
 
L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per ser avaluat de les proves corresponents.
 
Es considerarà "Presentat /Presentada" qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.
 
Les proves avaluables seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
 
PRÀCTIQUES I SEMINARIS (Resolució de casos i Elaboració de treballs acadèmics)
 
Durant el semestre es realitzaran 10 pràctiques i 2 seminaris. En conjunt, es valoraran sobre 4 punts (40% de la nota final). Serà necessari obtenir un mínim de 2 punts per entendre superada aquesta part.
 
Les pràctiques són presencials i es lliuren a l'aula.
 
Pel que fa als seminaris, l'assistència és obligatòria. L'alumnat que, per motius justificats no pugui assistir-hi, haurà d'assistir a altres 2 seminaris equivalents prèvia consulta amb el professor/a responsable o realitzar una actividad sustitutòria.
 
TEORIA (Examen escrit)
 
En les dates determinades a l'efecte per a la 1ª i 2ª convocatòria es realitzarà una prova escrita teòrica que constarà de tres preguntes valorades sobre 6 punts (2 punts per resposta correcta) (60% de la nota final). S'exigirà un mínim de 3 punts per entendre superada aquesta part.