Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0944 - Màrqueting en el Punt de Venda

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

20%

Projectes

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

PRIMERA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: aquesta assignatura s'ha dissenyat per a potenciar el treball cooperatiu i continu de l’alumnat. Així, el 100% de la nota s'obté de la feina en equip, tant en l'avaluació contínua com en l'examen. Per això, els i les alumnes que no hagen emplenat el test per a la formació d'equips en el termini proposat, no podran ser avaluats de l’assignatura en la primera convocatòria ordinària. En l'avaluació de l'assignatura es té en compte la part teòrica (examen) i la part pràctica o avaluació contínua (elaboració de projectes, resolució de casos —concurs— i exposició oral).

Part teòrica: L'examen val el 50% de la nota (5 punts). No existeixen mínims. Es consideraran presentats o presentades en l'assignatura si es presenten a l'examen en la data acordada.

Part pràctica o avaluació contínua: composta per tres proves. En la resolució de casos, els equips participaran en un concurs de preguntes. Per a avaluar aquest apartat (2 punts), els equips hauran d'assistir al torneig i haver presentat el 70% de preguntes sol·licitades. En l'elaboració de projectes, els equips hauran d’entregar a temps una campanya de marxandatge completa (2 punts). La presentació oral de la campanya de marxandatge (1 punt) completarà l'avaluació de l'assignatura. No existeixen mínims. La resolució de casos (2 punts) i la presentació oral (1 punt) són activitats no recuperables.

Per a aprovar l'assignatura, la suma de tots els apartats ha de ser igual o superior a 5. A més, com que l'assistència és obligatòria, per poder ser avaluat, l'alumnat ha d'haver acudit, com a mínim, al 80% de les classes. No es preveu la possibilitat de seguiment individual d'aquesta assignatura per a la primera convocatòria ordinària.

SEGONA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA: aquesta convocatòria és per a aquells i aquelles alumnes que no hagen superat la primera convocatòria ordinària, no hagen emplenat el test per a la formació d'equips en el termini establit, o no hagen complit amb l'exigència d'assistència del 80% de les classes. Consisteix en un examen individual sobre 5 punts i l’entrega d'una campanya de marxandatge completa (2 punts) el dia de l'examen. Per a superar l'assignatura s'ha d'obtenir, com a mínim, un cinc. Es consideraran presentats o presentades en l'assignatura si es presenten a l'examen en la data acordada.

L'alumnat Erasmus es considera igual que la resta de l'alumnat, amb les mateixes exigències i proves.

IMPORTANT: l'estudiantat tindrà dret a una revisió de la correcció del seu examen en els termes que preveu la Normativa d'Exàmens de la Universitat Jaume I. L'alumnat o equip que copie alguna part dels exercicis exigits per a l'avaluació de l'assignatura (examen, pla de màrqueting o qualsevol altre exercici) quedarà suspès. Per a aprovar l'assignatura s'ha de superar un examen oral davant d'un tribunal ordinari, format per professorat de l'àrea de Comercialització i Investigació de Mercats, tal com estableix la Normativa d'Exàmens de la Universitat. Tot això amb independència del procediment disciplinari que, segons la normativa vigent, es puga iniciar per la Universitat Jaume I.