CA0943 - Indústries Culturals

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

A. Elaboració de treballs acadèmics (50%) (0-10). Recuperable en segona convocatòria.

 

 

A.1. En grup (de tres a cinc integrants) (0-10): anàlisi de la situació actual d'una «indústria cultural i/o creativa» seleccionada entre grup i professorat. Investigació sobre tendències en la indústria. (30%).

 

A.2. Individual (0-10): quadern de bitàcola. Implica l'elaboració des de l'anàlisi i judici crític d'un quadern de bitàcola (en paper o blog amb accés limitat) que comprendrà tots els temes tractats a classe (20%)

 

 

B. Examen escrit (30%) (0-10). Recuperable en segona convocatòria.

 

 

- Preguntes mixtes sobre les qüestions vistes, debatudes i treballades a classe i pels grups i el professorat i treballats en el quadern de bitàcola.

 

 

C. Presentació oral del treball en grup (10%). No recuperable en segona convocatòria.

 

D. Resolució de casos en classe (10%). No recuperable en segona convocatòria.

 

La nota final serà la resultant de sumar els apartats (una vegada aplicats corresponents percentatges descrits en les proves anteriors).

 

 

Per a aprovar i superar l’assignatura és necessari traure una mitjana de 5 o superior sobre 10 en cadascuna d'aquestes dues proves (elaboració de treballs acadèmics i examen escrit).

Si en alguna d’aquestes dues proves no s’arriba al 5, caldrà recuperar-la en segona convocatòria seguint les instruccions que apareguen a l'aula virtual.

L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, etc.), no puga assistir a les classes de pràctiques o els seminaris s'ha de posar en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant els primers 15 dies naturals des de l'inici del semestre, per escrit (correu electrònic).