Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0935 - Producció i Realització Hipermèdia

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Resolució de casos

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Criteris de superació

Els crèdits de projectes s'avaluaran amb la realització d'un treball en equip en el qual es realitzarà un projecte que es pactarà obligatòriament amb el professorat abans de la seua realització. 

- Variables que es valoraran en l'avaluació dels projectes hipermèdia. Originalitat: l’originalitat del projecte es valorarà en tant que l'alumnat aporte en el seu projecte elements nous i personals en la seua concepció i desenvolupament.

Exhaustivitat i precisió: es valora el detall en l'execució dels distints elements que componen el projecte. 

Presentació: la claredat, pulcritud i orde en la presentació del projecte serà un element important a valorar. 

Els crèdits de resolució de casos s'avaluaran sobre el desenvolupament de treballs sobre exercicis que el professorat proposarà en cada sessió. 

Els crèdits teòrics s'avaluaran amb la realització d'una prova teòrica en què l'alumnat descriurà de manera detallada sobre els aspectes en què ha contribuït en el projecte.

La prova teòrica consistirà en una revisió dels continguts teòrics en relació amb el projecte realitzat. 

Per a superar l'assignatura és necessari aprovar les tres parts d’aquesta: prova teòrica, projecte i resolució de casos. 

La puntuació que cal obtindre en cadascuna de les parts per a aprovar és cinc.

Les tres parts esmentades són recuperables en segona convocatòria.

Es consideraran presentades les persones que hagen realitzat qualsevol de les tres parts. Les exigències seran les mateixes per als dos períodes d'avaluació del curs.