Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0931 - Tecnologia Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

35%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l’examen escrit amb la qualificació dels diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat de les proves «Observació/execució de tasques i pràctiques» i «Presentacions orals i pòsters». L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de l’UJI, etc.), no puga assistir a les classes de pràctiques o als seminaris, hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les tres primeres setmanes del curs, per a notificar i acreditar la seua situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació.

Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.

En segona convocatòria serà imprescindible la superació de l'examen i l'entrega dels treballs pràctics, que podran ser elaborats individualment. La part de l’avaluació corresponent a «Presentació oral i pòster», «Observació/execució de tasques» i «Carpeta de projectes» no serà recuperable en segona convocatòria.

Tots els treballs han d’entregar-se a través de les tasques habilitades en l'Aula Virtual.