Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0930 - Sociologia del Consum

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura caldrà:

- La realització d'una prova escrita sobre els continguts del temari. Constarà de dues parts, i combinarà tres preguntes de contingut teòric amb una de comentari i reflexió crítica i/o un exercici pràctic. Qualificació: de 0 a 10. Pes en la nota final: 50%. Es considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5.

- La presentació de les pràctiques realitzades en grup i dels exercicis individuals i grupals. L’entrega dels treballs es farà al llarg del semestre en les dates que s'indicaran en cada cas. Cada equip haurà d'exposar a classe almenys dues de les pràctiques. Les pràctiques realitzades en grup constituiran el 80% de la nota de pràctiques i els exercicis, el 20%. Qualificació de 0 a 10 (resultat del càlcul de la mitjana ponderada de totes les pràctiques i exercicis). Pes en la nota final: 50%. Les pràctiques es consideraran superades amb una qualificació igual o superior a 5.

Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes d'aquelles parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

La prova escrita i les pràctiques són recuperables en segona convocatòria. No és recuperable la part pràctica d'exercicis.

Es considerarà «Presentat o presentada» qui es presente a la prova final de cada convocatòria, o qui haja presentat almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.

En segona convocatòria l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.