CA0925 - Programació en Ràdio i Televisió

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

20%

Resolució de casos

15%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtindre, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

L'assistència al 85% de les classes pràctiques és obligatòria per a avaluar en primera convocatòria, que segueix el mètode d'avaluació contínua.

Els tipus de prova i la seua metodologia són:

Examen escrit individual (40%). Recuperable en segona convocatòria

Projectes (20%). Treball en grup (cinc persones) dins de l'aula. Recuperable de manera individual en segona convocatòria.

Resolució de casos (15%). Treball en grup dins de l'aula. Recuperable de manera individual en segona convocatòria.

Elaboració de treballs acadèmics (10%). Prova individual associada a l'activitat de seminari. És obligatòria l'assistència al seminari per a optar a la seua avaluació en primera convocatòria. L'activitat es completa amb el lliurament d'un treball d'associat al tema del seminari. És recuperable en segona convocatòria.

Presentacions orals i pòsters (10%). Prova avaluable de manera individual dins de l'aula. No recuperable en segona convocatòria.

Observació/execució de tasques i pràctiques (5%). Prova avaluable de manera individual dins de l'aula. No recuperable en segona convocatòria.

No realitzar alguna de les proves suposa un zero i la impossibilitat de fer la mitjana per a superar l'assignatura en primera convocatòria.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considerarà "Presentat o presentada" a qui es presente a l'examen o haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.

Tots els treballs han d'entregar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.