CA0923 - Estructura del Sistema Comunicatiu

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura parteix d'una metodologia que separa entre teoria i pràctica, les quals es desenvolupen de manera alternada. La teoria es basa en exposicions de temes teòrics per part del professorat, les quals es complementen amb exercicis i exemples relacionats amb els coneixements impartits. En la fase pràctica s'estimula l'assimilació de conceptes a través del treball individual i grupal de l'alumnat, els quals es relacionen amb els temes principals de la matèria.

Al començar el semestre es dividirà el conjunt global d'alumnat en dos grups (L1 i L2), de 45 alumnes cadascun, per a la seua posterior subdivisió en grups de 5 persones, per a treballar-hi la proposta pràctica grupal.

Dins de l'assignatura s'imparteix un Seminari. L'assistència a aquest seminari es obligatòria. L'alumnat haurà de preparar de forma individual una reflexió i/o anàlisi vinculat al tema del seminari, en funció de les directrius que se li otorguen.

L'assignatura combina sessions presencials, treball en laboratori i treball autònom per part de l'alumnat.

Les sessions pràctiques ocupen 4 hores setmanals (2 hores teoria i 2 hores pràctica).

Els treballs presentats en aquesta assignatura han d'incloure bibliografia dins del text, referenciada de forma abreujada i estesa seguint les normes de citació APA (7a edició), disponibles en: https://normas-apa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-de-las-normas-apa/