Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0921 - Teoria i Tècnica de la Ràdio i la Televisió

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

35%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l'examen escrit amb la qualificació de les diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s’haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

L'assistència al 85 % de les classes pràctiques i al seminari és necessària per a ser avaluat o avaluada de les proves “Observació/execució de tasques i pràctiques” i “Presentacions orals i pòsters”. L’alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de l'UJI, etc.), no puguen assistir a les classes de pràctiques o als seminaris hauran de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l’assignatura durant les tres primeres setmanes del curs, per a notificar i acreditar la seua situació i pactar activitats d’aprenentatge i avaluació.

És considerarà "Presentat o presentada" qui es presente a l’examen escrit o qui haja presentat almenys el 60 % de la resta de les proves avaluables.

En segona convocatòria serà imprescindible la superació de l'examen i el lliurament dels treballs pràctics, que podran ser elaborats individualment. La part de l'avaluació corresponent a "Presentació oral i pòster" no serà recuperable en segona convocatòria.

Tots els treballs han de lliurar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.