Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0918 - Eines informàtiques per a Comunicadors (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten a l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova. (Si no se supera aquest requisit, encara que la mitjana resulte major de 5, es qualificarà amb 4,5, com a màxim, en la nota global.)


L'assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat o avaluada en primera convocatòria que segueix el mètode d'avaluació contínua.

Tipus de proves i metodologia:

  • Examen escrit individual (30%). Recuperable en segona convocatòria. L'examen es realitzarà el dia de la convocatòria oficial. Cada alumne o alumna ha d'enfrontar-se individualment a un examen escrit, amb preguntes que poden ser tant de tipus test com de resposta curta. Les preguntes de tipus test incorrectament contestades penalitzen.
  • Projecte (40%). Treball en grup (cinc components). Recuperable de manera individual en segona convocatòria.
  • Presentació (10%). És la presentació del projecte grupal mitjançant una exposició amb el suport d’un pòster o diapositives. Prova avaluable de manera individual dins de l'aula. Recuperable en segona convocatòria.
  • Treball acadèmic (20%). Prova individual o per parelles a realitzar dins de l'aula en les sessions de problemes. Mitjançant l’entrega de la solució d'uns butlletins. Recuperable en segona convocatòria.


No realitzar alguna de les proves suposa un zero i la impossibilitat de fer la mitjana per a la superació de l'assignatura en primera convocatòria.


Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.


Es considerarà
«Presentat o presentada» qui es presente a l'examen escrit o qui haja presentat almenys el 60% del total de les proves avaluables.


Tots els treballs s'han d’entregar a través de les tasques habilitades en l'Aula Virtual abans de la data límit establida.