Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0915 - Models de Representació Cinematogràfica

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Tipus de prova 

Ponderació

-1. Elaboració de treball acadèmic, exposició i activitats aplicades de creació audiovisual - 20 %

- 2. Examen escrit (test i anàlisi de fragments) - 80 %


1a. Elaboració de treball acadèmic i exposició en classe

Assaig grupal de l'anàlisi d'un film. L'anàlisi es relacionarà amb un text clau que assignaran els professors i amb bibliografia complementària que aportaran els alumnes. L'anàlisi del film s'exposarà en classe i es comentarà també amb el/la professor/a de pràctiques i els companys.

Prova de caràcter recuperable en segona convocatòria (individual).

Puntuació: 1 punt (10% de l'assignatura).

Nota important: L'assaig de l'anàlisi del film ha d'incloure bibliografia dins del text, degudament referenciada de forma abreujada i estesa seguint les normes de citació APA (7a edició), disponibles en: https://normas-apa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-de-las-normas-apa/. Com a mínim l'assaig ha de comptar amb 5 referències bibliogràfiques d'articles acadèmics o llibres (no comptaran les referències web). Aquells textos que no citen degudament i s'apropien d'idees alienes no declarades es consideraran plagi. El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal dels estudiants i pressuposen l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats. La falta d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi suposarà el suspens directe de la convocatòria.

Nota mínima per a aprovar: 0.5 punt 


 1b. Projecte de creació audiovisual

Creació grupal d'un text audiovisual d'entre 3-5 minuts que il·lustre un concepte de l'assignatura. La peça es projectarà en classe i serà comentada críticament per el/la professor/a de pràctiques i els companys.

Prova de caràcter recuperable en segona convocatòria (individual).

Puntuació: 0.5 punt 

Nota mínima per a aprovar: 1 punt (50% de la prova).


 2. Examen final (indica les proves que vols).

Puntuació: 8 punts (80% de l'assignatura).

L'examen estarà compost per un test 4 punts) i dues anàlisis de fragments audiovisuals (2 + 2 punts) en els quals s'aplique la metodologia d'anàlisi fílmica i es relacione amb la teoria.

Nota mínima per a aprovar: 4 punts (50% de la prova).


 El contingut seminari de l'assignatura s'avaluarà en l'examen final.


- Per a superar l'assignatura haurà d'aprovar-se cada tipus de prova en un 50%.

- Assistència. L'assistència al 85% de les classes pràctiques és obligatòria.

- Presentat. Perquè l'alumne aparega com presentat en una convocatòria haurà d'entregar totes les proves indicades en el punt 10.1. Tots els treballs han d'entregar-se a través de les tasques habilitades a l'Aula Virtual.

- Conservar notes de proves superades entre convocatòries. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han sigut superades de la primera a la segona convocatòria. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.