Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

A. La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent. Per a fer la mitjana i superar l'assignatura, s'ha d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada tipus de prova.

B. L'estudiantat serà avaluat de manera contínua de l'assignatura amb: 2 proves d’aprenentatge o un examen final (examen, 60%), 1 treball acadèmic (30%) 1 dinamització a classe (presentació oral/pòster, 10%, no recuperable).

Detall

Activitat

% VERIFICA

Recuperació

Descripció

Elaboració de treballs acadèmics

30%


Entrega en 2ª convocatòria. Treball acadèmic d'aplicació teòrica i reflexió crítica

(Individual)

Exàmen escrit

(test, desenvolupament i/o problemes)

60%


2ª convocatòria


Possibilitat de tornar a entregar les proves d'avaluación continua


Exàmen tipus test, preguntes breus + desenvolupament

si no s'ha seguit avaluació continua


2 proves d'avaluació continua


o 1 prova final Exàmen tipus test, preguntes breus + desenvolupament als qui no.

Presentacions orals i pòsters

10%

No recuperable

Dinamització a classe

(En Grup)


L’estudiantat que per motius justificats no puga implicar-se en les activitats d'aprenentatge continu i en els projectes grupals, serà avaluat de manera individual amb proves equiparables, en la data oficial de l'examen, podent aconseguir un màxim del 90% de la nota final (10% de la presentació oral no recuperables). En aquest cas, han de contactar amb el professorat de l'assignatura durant les tres primeres setmanes de classe per a informar de la seua situació i obtenir autorització.

Es considerarà "Presentat o presentada" qui es presente a l'examen i/o entregue totes les tasques marcades per a l'avaluació contínua.

Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Tots els treballs han d’entregar-se a través de les tasques habilitades en l'Aula Virtual. 

ASPECTES IMPORTANTS PER A TOTS ELS LLIURAMENTS

PLAGI 

El plagi (o copiar en un examen) comportarà el SUSPENS (0) i la immediata impossibilitat de presentar-se a la convocatòria en curs. L'alumnat que incórrega en plagi haurà de presentar-se a la convocatòria següent.

CORRECCIÓ EXPRESSIVA I ORTOGRAFIA

Dins dels criteris d'avaluació es considera un assumpte prioritari l'ortografia. Per això, en tots els exercicis avaluables del semestre es consideraran:

  • Faltes greus: errors ortogràfics (*v/b, s/x, i/*ll, h/*, etc.). Una falta greu suposa 0,5 punts menys de la nota. Tres faltes greus o més, anul·la l'exercici íntegrament.
  • Faltes lleus: errors de concordança entre subjecte i verb; errors d'accentuació (titlles); i errors de puntuació (punts, comes, etc.). Cada falta lleu es penalitzarà amb 0,1 menys.

SISTEMA DE CITACIÓ

Els treballs presentats en aquesta assignatura han d'incloure bibliografia dins del text, referenciada de forma abreujada i estesa seguint les normes de citació APA (7a edició), disponibles en: https://normas-apa.org/introduccion/actualizaciones-en-la-7ma-septima-edicion-de-las-normas-apa/