Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

a) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. En cada tipus de prova que hagi de realitzar l'alumnat, caldrà aconseguir sempre el 50% de la puntuació total.

b) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè l'estudiantat es consideri presentat en una assignatura.

La prova escrita (70% de la nota final, sobre 7 punts), que es realitzarà en el període d'exàmens a la fi del primer semestre, constarà de dues parts:

La primera part de la prova escrita consisteix a respondre dues preguntes de desenvolupament, entre quatre propostes, que respondrà l'estudiantat sense ajuda de cap material escrit. Per respondre les preguntes, l'estudiantat disposarà d'un màxim de 90 minuts (sobre 3 punts).

La segona part de la prova escrita consistirà en l'anàlisi d'una imatge fotogràfica i de la seqüència d'una pel·lícula, per al que es disposarà de 90 minuts de temps (sobre 4 punts). L'estudiantat no disposarà de cap material escrit.

L'elaboració de treballs acadèmics (30% de la nota final, sobre 3 punts) consisteix a elaborar treballs pràctics, individuals i en grup, i que l'estudiantat lliurarà a través del Aula Virtual de l'assignatura:

Pràctiques de tipus 1: realització de petites tasques que se sol·licitaran de l'estudiantat, de manera individual, en terminis de temps bastant breus (10 dies com a màxim). Les pràctiques de tipus 1 tindran un pes d'un 5% (sobre 0,5 punts), escindit del 30% de l'total, per a "l’elaboració de treballs acadèmics", i es refereix a dos tipus d'activitats:

• Comentari crític d'una conferència pronunciada per un especialista de reconegut prestigi que el professor o professora responsable de l'assignatura posarà a disposició de l'estudiantat a través de l'Aula Virtual.

• Comentari crític d'una pel·lícula que el professor o professora proposarà a l'estudiantat.

Es contempla la realització d'un treball voluntari, de temàtica oberta, que podrà ser realitzat de forma individual o en grup, la proposta haurà de ser presentada a professor/a, per a la seva aprovació prèvia, abans de l'31 d'octubre.

 

Pràctiques de tipus 2: anàlisi de textos audiovisuals concrets (una fotografia i una pel·lícula), a partir d'una selecció d'imatges proposada pel professorat, que realitzarà l'estudiantat, en grups de 5-7 estudiants, seguint les metodologies d'anàlisi proposades pel professorat i estudiades en l'assignatura. Les pràctiques de tipus 2 tindran, cadascuna, un pes d'un 10% (sobre 1 punt), escindit de l'30% total per a "l'elaboració de treballs acadèmics".

Els criteris per avaluar aquests treballs pràctics s'exposaran a classe i es publicaran a l'Aula Virtual en les sessions de presentació de l'assignatura.

Totes les proves seran recuperables en la resta de les convocatòries de el curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que hagin estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

Es considera Presentat/a la persona que realitze l'examen o lliure el 60% de les proves avaluables.