Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ

 

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en els diferents tipus de proves que consten en l’apartat 10.1 d’aquesta guia docent.

 

Els tipus de prova i la seua metodologia són:

 

PART TEÒRICA (examen escrit):

 Es realitzarà en la data que marque el calendari oficial d’exàmens de l’UJI.

Avaluarà els coneixements teoricopràctics adquirits a través dels continguts del temari i les pràctiques.

Consistirà en l’elaboració d’entre dos i quatre textos expositivoargumentatius sobre qüestions relatives als continguts teòrics de l’assignatura i del seminari.

Podrà recuperar en segona convocatòria.

Puntuació màxima part teòrica: 7 punts (70%).


 

PART PRÀCTICA (treball, pràctiques i exposicions):

 

Els documents escrits, les presentacions orals i les altres tasques relacionades amb els continguts teòrics del temari que ha d’elaborar i presentar l’alumnat s’avaluaran de la següent manera:

 

- Realització de diferents tasques pràctiques, individualment o en grup. Puntuació màxima: 0,5 punts. Cal fer i entregar totes les pràctiques al finalitzar l’assignatura, el dia de la prova final. Moltes d’aquestes tasques es realitzaran i corregiran durant la sessió de classe, per la qual cosa l’assistència al 85% de les classes pràctiques és necessària per a ser avaluat o avaluada en primera convocatòria, la qual segueix el mètode d’avaluació contínua. Les pràctiques son recuperables.

- Treball de l’assignatura: realització del treball de l'assignatura. Els estudiants tenen un llistat de temes (i poden proposar-ne d'altres) relacionats amb els continguts teòrics i pràctics vists durant el curs. L'objectiu és practicar a partir de l'anàlisi de materials audiovisuals i textuals. Puntuació màxima: 1,5 punts. El treball és recuperable.


- Presentacions orals:

 

Presentacions orals en grup de continguts relacionats amb el temari (pràctiques, exposició del treball, etc.). Puntuació màxima: 1 punt. Les presentacions orals no seran recuperables en segona convocatòria.

 

 Puntuació màxima part pràctica: 3 punts (30%).

 

CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA

 

Per a fer la mitjana i superar l’assignatura, s’haurà d’obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada prova (exàmen, treball de l'assignatura i pràctiques).

 

La qualificació global serà el resultat de la suma de la qualificació obtinguda en l’avaluació de la part teòrica (exàmen escrit) i la qualificació obtinguda en l’avaluació de la part pràctica (treball, pràctiques i presentacions orals). El resultat d’aquesta suma ha de ser igual o superior a 5 sobre 10.

 

A més, ha de prendre’s en consideració el següent:

 

- No realitzar alguna de les proves o parts de l’avaluació suposa un 0 i la impossibilitat de fer la mitjana per a la superació de l’assignatura en primera convocatòria.

 

- Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves o parts que han sigut superades i són recuperables. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.

 

- Es considerarà "presentat o presentada" a l’estudiantat s’haja presentat a la prova teòrica.