SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0910 - Tècniques d'Investigació Social

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'impartirà mitjançant la combinació, al llarg del curs, de classes de contingut teòric amb la realització de pràctiques en grup i exercicis individuals. Per a això es realitzaran les següents Activitats formatives:

ENSENYAMENTS TEÒRICS: Presencials: 28 h.

Es procedirà a l'explicació dels conceptes bàsics de l'assignatura, mitjançant la realització de classes magistrals, habilitant espais per a la discussió d'exemples relacionats amb els continguts treballats.

ENSENYAMENTS PRÀCTICS: Presencials: 28 h.

Es realitzaran exercicis individuals i grupals amb la finalitat de facilitar l'aprenentatge i el seguiment dels continguts de l'assignatura.

L'alumnat dissenyarà un projecte d'investigació social. Aquesta tasca s'estructurarà en diferents etapes al llarg del semestre, de manera que puguen aplicar-se els continguts teòrics al desenvolupament de cadascuna de les fases de disseny de la investigació.


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16