SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0910 - Tècniques d'Investigació Social

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-05 Capacitat per a utilitzar els conceptes  i continguts bàsics de la sociologia del treball i de les tècniques d'investigació social

CEP-03 Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

CEP-04 Capacitat per a desenvolupar projectes d'investigació en l'àmbit laboral.

CEP-05 Capacitat per a realitzar anàlisis i diagnòstics, prestar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètode i estudis de temps de treball.

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Coneixement de les principals tècniques d’investigació social

Capacitat per a interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball

Capacitat per a dissenyar, dirigir i desenvolupar projectes d’investigació en l’àmbit laboral

Capacitat per a dissenyar i realitzar una investigació a nivell bàsic

Capacitat per a analitzar i interpretar la informació produïda mitjançant distintes tècniques d’investigació

Capacitat d’elecció i combinació de tècniques d’investigació social en funció dels objectius d’aplicació

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16