SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Aprenentatge autònom.

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-01 Capacitat per a conèixer i aplicar el marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a interpretar i redactar contractes

Capacitat per a comprendre les diverses vicissituds empresarials i connectar-les amb aspectes sociolaborals

Capacitat per a comprendre el significat de la regulació jurídica

Capacitat per a assessorar en matèria d’assegurament de responsabilitats

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16