Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Realización y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

100%

Criteris de superació

L'avaluació s'efectuarà per mitjà de la defensa de la memòria realitzada davant d'un tribunal compost per tres membres doctors escollits d'entre els professors que imparteixen docència en el màster. El requisit per poder considerar que l'alumne s'ha presentat és, lògicament, la defensa del Treball Fi de Màster davant del tribunal.

Per superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir un 5 sobre 10 d'una puntuació computada a partir de l'avaluació de competències i resultats d'aprenentatge que es detallen a continuació.

• Competències genèriques i específiques avaluades pel director del TFM:
CG01 - Conéixer i comprendre l'ampli panorama de la matemàtica actual, tant en les seves línies d'investigació, com en metodologies, recursos i problemes que aborda en diversos àmbits cientificotècnics.

Qualificació: de 0 a 10.

CG02 - Estudiar i realitzar una introducció a la investigació de les teories matemàtiques en desenvolupament, així com en la seva aplicació en les tècniques computacionals.

Qualificació: de 0 a 10.

CG04 - Treballar en entorns cooperatius i multidisciplinaris en l'àmbit de les matemàtiques avançades.

Qualificació: de 0 a 10.

• Competències genèriques i específiques avaluades pel tribunal del TFM:


CG03 - Aplicar els coneixements matemàtics en entorns nous o poc coneguts camp de la ciència, la tecnologia, l'empresa i / o les ciències socials.


Qualificació: de 0 a 10.

CG05 - Buscar i utilitzar bibliografia, bases de dades i recursos documentals físics i / o electrònics generals i específics de les Matemàtiques computacionals.

Qualificació: de 0 a 10.

CG06 - Prendre decisions a partir de consideracions abstractes, per organitzar, planificar i resoldre qüestions complexes de caràcter matemàtic / matemàtic-computacional.

Qualificació: de 0 a 10.

• Resultats d'aprenentatge avaluats pel tribunal del TFM:

NRA38 - Saber redactar un informe complet contenint la tasca realitzada i exposar-lo davant un tribunal.

Qualificació: de 0 a 10.

NRA37 - Saber analitzar, resoldre i executar completament un projecte professional o acadèmic inscrit en l'orientació que cursi l'alumne.

Qualificació: de 0 a 10.

La nota final s'obtindrà calculant la mitjana aritmètica de totes les qualificacions.