Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1. Conceptes bàsics de catàlisi. Definició de catàlisi i de catalitzador, actuació d'un catalitzador, eficàcia d'un catalitzador: TOF i TÀS. Selectivitat: quimio, regi i enantioselectividad. Tipus de catàlisi: homogènia, heterogènia, enzimàtica. Tipus de catalitzadors. Química verda: conceptes; alternatives per a una química sostenible.

TEMA 2. Catàlisi homogènia. Organocatálisis. Mecanisme.Tipus d'organocatalitzadors (proleta i derivats). Reaccions

TEMA 3. Catàlisi amb metalls. Estratègies per a la recuperació de catalitzadors homogenis, catàlisi de coordinació. Catàlisi organometàlica.

TEMA 4. Catàlisi àcid-base.- Reaccions catalitzades per àcids i bases minerals: aplicacions a nivell industrial. Reaccions amb balanç negatiu reactius/productes/residus. Nous àcids de Lewis actius al mig aquós. Aplicacions. Catalitzadors àcid-base en líquids iònics, en mitjans bifàsics fluorats i al mig supercritique.Reaccions estereoselectives.

TEMA 5-6 Hidrogenació-hidrogenació de transferència. Hidrogenació: antecedents històrics; característiques estructurals dels lligants. Hidrogenació asimètrica: control de la inducció; model del cuadrupolo; mecanisme; aplicacions. Hidrogenació asimètrica de transferència. Aplicacions. Hidrogenació al mig supercrític. Hidrogenació al mig bifàsic fluorat. Hidrogenació al mig aquós. Hidrogenació de transferència - Molècules dadores d'hidrogen. Sistemes reductors; aplicacions.

TEMA 7-8. Carbonilació. Reacció d'hidroformilació; mecanisme, aplicacions. Reacció d'hidrocarboxilació.

TEMES 9-11. Epoxidació; ciclopropanació; aziridinizació

Epoxidació: antecedents històrics, aplicacions industrials. Epoxidació asimètrica:reacció de Sharpless: mecanisme, aplicacions. Sistema Jacobsen-Katsuki: mecanisme, aplicacions. Ciclopropanació: lligants box i metalls en ciclopropanació asimètrica; mecanisme; aplicacions. Aziridinizació asimètrica: metalls i lligants; mecanisme, aplicacions.

 

TEMA 12. Pal·ladi, or. 

Reaccions de formació CC: reacció d'heck; reacció de suzuki; reacció de sonogashira, etc…Mecanismes, aplicacions.

TEMA 13. Química verda: transformació de la llum en energia química- fonaments de fotoquímica

Lleis de la fotoquímica. Diagrama d'energia: diagrama de Jablonski. Propietats estàtiques dels estats excitats. Reaccions tèrmiques vs fotoquímiques. Aspectes experimentals: espectre d'absorció, mesures en estat estacionari, llums, reactors fotoquímics. Reaccions fotoquímiques en síntesi.

TEMA 14. Transformació de la llum en energia química - processos catalítics (I)

Processos catalítics activats per la llum. Llum-energia química: aprenent de les plantes. Fotosensibilització: estats excitats i intermedis reactius. Fotocatalitzadors-moléculas orgàniques. Fotocatalitzadors-semiconductors.

TEMA 15. Transformació de la llum en energia química - processos catalítics (II)

Modes més freqüents d'actuació del fotocatalitzador.  Classes de fotocatalitzadors. Transferència electrònica: intermedis. Abstracció d'hidrogen. Conclusions: química verda i fotocatàlisi.