SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 373
Hores presencials Hores no presencials

Competències

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos pluridisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenvolupament sostenible.
- Proporcionar coneixements que serviran de base per al desenvolupament i l’aplicació en la pràctica d’estratègies, polítiques, sistemes de gestió i eines relacionades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.
- Desenvolupar la capacitat de l’estudiantat de comunicar-se, de manera clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
- CE01 - Entendre i reflexionar sobre el paper de la responsabilitat social corporativa dins del panorama socioeconòmic i empresarial, en un context nacional i global.
- Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d’una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seua anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat.
- Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinanciera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions, així com plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de manera autònoma dins d’un context d’incertesa.
- Dissenyar i desenvolupar polítiques i sistemes de gestió de RSC d’acord amb el model d’empresa o organització.
- Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de manera transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i mediambiental, així com avaluar els resultats de les pràctiques ètiques i sostenibles.
- CE06 - Ser capaç d’identificar els diferents grups d’interès de l’empresa/organització, així com de detectar les seues necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb les parts interessades i gestionar les relacions multidireccionals entre les parts interessades. - CE07 - Ser capaç de comunicar amb claredat els seus coneixements i actuacions en matèria de sostenibilitat i RSC a públics especialitzats i no especialitzats, utilitzant diversos formats i instruments de comunicació.

Resultats d'aprenentatge

- Integrar les persones en la presa de decisions de les organitzacions amb una direcció que les tracte com a tals, i definisca un nou paradigma. - Comprendre el rol de la funció directiva en el procés pel qual una empresa arriba a ser socialment responsable. - Incorporar els treballadors i treballadores com a part fonamental de l’estratègia de RSC. - Conèixer la relació entre economia real i financera i la contribució del sistema financer al desenvolupament. Reconèixer i identificar els mecanismes d’incorporació de la RSC a les empreses des de la dimensió econòmica de l’empresa. Examinar i distingir possibles eines d’anàlisi de les estratègies de RSC. Plantejar i proposar possibles estratègies d’ISR adaptades a la idiosincràsia pròpia de la societat en què l’estudiantat se situa.
- Estudiar els diferents mecanismes de control, tant interns com externs, els quals han de garantir que les decisions directives vagen en la línia del compliment dels objectius de les parts interessades. Conèixer la relació entre govern corporatiu i resultats empresarials.
- Examinar i inspeccionar la interdependència existent entre empresa i medi ambient. Identificar i diferenciar diversos nivells d’incorporació de qüestions mediambientals en la comptabilitat de l’organització. Saber com implantar un sistema de gestió mediambiental en una organització. Proposar un manual de sistema de gestió ambiental adaptat a una empresa concreta.
- Estudiar críticament el concepte d’acció social de l’empresa i valorar el seu impacte. Conèixer projectes empresarials amb impacte en desenvolupament humà i el seu impuls a través d’aliances publicoprivades. Relacionar el Dret Internacional amb l’empresa i els drets humans.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16