SBP055 - Comunicació Política, Democràcia i Formes d'Activisme en la Xarxa

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

80%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Criteris de superació

Els sistemes d'avaluació establerts són dos:

- Treball final escrit: 80% de la nota

- Qüestionaris online d'avaluació (un per cada tema): 20% de la nota

És necessari obtenir, com a mínim, un 5 de mitjana en cadascun dels sistemes d'avaluació establerts.

És necessari realitzar totes les proves establertes en cadascun dels sistemes d'avaluació per superar l'assignatura (treball final + 5 qüestionaris).