SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBM013 - Comunicació Científica en les Ciències del Cervell i la Conducta

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Diaris i/o quaderns de notes

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

Assistencia a seminaris programats 60% mínim d'assistència 80% dels seminaris 

Pressentació i elaboració de un poster 20% minim `per a superació 5/10

Elaboració de informe 20% mínim 5/10

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16