SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBM013 - Comunicació Científica en les Ciències del Cervell i la Conducta

Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neural per a explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis d'investigació.

CE04 - Dissenyar experiments per a obtenir informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la conducta humana i el seu substrat neurològic i crear i plantejar solucions noves i originals.

CE05 - Aplicar i crear les eines i instruments bàsics necessaris per a dissenyar i desenvolupar experiments en l'estudi del cervell i la conducta.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la investigació en cervell i conducta.

CE08 - Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per a avaluar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

CG01 - Aplicar el codi deontològic, els fonaments de la bioètica i el mètode deliberatiu per a la investigació en cervell i conducta en la pràctica professional.

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un exercici responsable de l'activitat investigadora.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

CG06 - Explicar el coneixement sobre les ciències de la conducta i el cervell i les seues implicacions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les principals regles de comunicació científica.

Aprendre a dissenyar un pòster científic.

Aprendre a redactar documents científics.

Conèixer les principals línies d'investigació en les ciències del cervell i la conducta.

Conèixer les principals vies de comunicació científica.

Desenvolupar habilitats per a l'exposició científica.

Diferenciar les distintes fases dels seminaris científics.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16