Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBO001 - Historiadors i Historiografia del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 46
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en el context de la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CB9 - Comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en l'àmbit de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CE3 - Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i identificar les diferents perspectives historiogràfiques

CE4 - Comentar, anotar i editar textos i documents de l'època moderna de forma pertinent

CG1 - Identificar i utilitzar apropiadament fonts d'informació per a la resolució de problemes en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CG2 - Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CG3 - Analitzar de forma crítica treballs en l'àrea de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CG4 - Aplicar les noves tecnologies en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant coneixerà els principals corrents de la historiografia en Història Moderna, amb especial referència a les quals es refereixen al Mediterrani Occidental, i analitzarà de forma crítica les seues aportacions. Exposarà per escrit i oralment les seues conclusions.