SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 105
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Desenvolupar un aprenentatge autònom en relació amb els continguts propis dels estudis per a la pau, els conflictes i el desenvolupament.

CG12 - Seleccionar estratègies per a transformar conflictes per mitjans pacífics.

CG13 - Fer propostes creatives i prendre decisions en la transformació pacífica dels conflictes.

E06 - Aplicar de forma organitzada els coneixements adquirits en els estudis de pau, conflictes i desenvolupament.

E09 - Comparar les principals aportacions teòriques i pràctiques aplicades en els estudis interdisciplinars de pau, conflictes i desenvolupament.

Resultats d'aprenentatge

4.2. Entrenar perquè el maneig de pàgines web amb documentació relativa a organismes internacionals, cartes dels Drets Humans Europeus, Africans i Americans, programes de les diferents agències de cooperació al desenvolupament, principals organitzacions no governamentals per a la pau i el desenvolupament, plans d'agrupacions regionals com ara la Unió Europea, la Unió d'Estats Africans, la Unió d'Estats Americans, i altres

3.5. Capacitar per a la cerca d'alternatives des de la interacció de les economies locals i globals i les perspectives postcolonial, postdesenvolupament, de gènere i de les aportacions de les poblacions indígenes.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16