Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

Nota mínima de cadascuna de les proves que s'exigeix a l'alumnat per superar l'assignatura: 5

B) Proves que és necessari realitzar perquè l'estudiant es consideri presentat a una convocatòria:

Elaboració del treball escrit
i defensa oral del mateix.


Sobre els Criteris d'avaluació del TFM i valoració de l'adquisició de les competències:

La qualificació de cada estudiant tindrà en compte la qualitat i rigor acadèmic del treball presentat. Els criteris generals per a l'avaluació dels estudiants són els següents: qualitat del treball realitzat; qualitat de la iniciativa investigadora i/o professional; interrelació entre les matèries del Màster i quantes evidències es puguin aportar sobre l'adquisició de les competències de l'assignatura; habilitats comunicatives i tecnològiques en la defensa de TFM.

Sobre la defensa del TFM:

La defensa del TFM serà realitzada pels estudiants de manera pública i oral, presencial o en línia davant un tribunal format per tres professors amb docència en el màster, nomenats per la Comissió Acadèmica del mateix. En cap cas podrà formar part d'aquest tribunal el tutor o cotutor del TFM.

L'estudiant haurà d'exposar en un temps màxim recomanable de 20 minuts les principals aportacions de la seva TFM i fent ús dels mitjans informàtics que consideri oportuns. A continuació s'establirà un torn de preguntes, aclariments, comentaris i suggeriments que poguessin plantejar-li els membres del Tribunal.

És aconsellable que estigui present el tutor del treball en l'acte de defensa, el qual únicament podrà intervenir a suggeriment del tribunal.

El secretari del tribunal emplenarà l'acta que recull les dades relatives a la presentació d'aquest treball (autor, tutor, data, títol, membres del tribunal, nota, etc.) i farà arribar una còpia del mateix a la coordinació del màster.

Sobre les qualificacions:

Després de l'exposició de l'alumne el tribunal deliberarà a porta tancada sobre la qualificació del TFM tenint en compte la documentació presentada per l'estudiant, l'informe del tutor i l'exposició pública del treball.

La qualificació del TFM s'atorgarà segons l'escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual haurà d'afegir-se la seva corresponent qualificació qualitativa:
 

  • 0 – 4'9: Suspens;
  • 5'0 – 6'9: Aprovat;
  • 7'0 – 8,9: Notable;
  • 9'0 – 10: Excel·lent.

En cas de no haver-hi consens entre els membres del tribunal, la qualificació serà la resultant d'aplicar la mitjana aritmètica entre les notes atribuïdes al TFM per cadascun dels membres.

Els membres del tribunal tindran en compte en la seva avaluació els següents aspectes:
 

  • Originalitat i rellevància del tema
  • Objectius/Competències
  • Metodologia
  • Resultats
  • Memòria i presentació
  • Discussió i diàleg amb el tribunal


Quan la qualificació final sigui suspès, el tribunal farà saber a l'estudiant en l'acte de defensa les recomanacions que es considerin oportunes amb la finalitat que el TFM es pugui millorar i sigui presentat en la següent convocatòria.

La qualificació es farà pública pel President del Tribunal, qui la remetrà a la Coordinació del Máster. La coordinació del màster posarà la nota del TFM en l'acta corresponent.

A proposta del tribunal i sempre que l'estudiant hagi obtingut una qualificació de 10, podrà proposar-se per a Matrícula d'Honor. El nombre de matrícules d'honor a assignar haurà de respectar la normativa sobre aquest tema, una cada vint estudiants. En el cas que hi hagi més propostes que nombre possible de MH, serà la Comissió Acadèmica del Màster la que dictamini. L'adjudicació de la MH no es realitzarà fins al tancament de l'acta del curs corresponent.