Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Professorat

Dep. de Química Física i Analítica
Beltrán Arandes, Joaquín

Beltrán Arandes, Joaquín

Catedràtic d'Universitat

Bijlsma , Lubertus

Bijlsma , Lubertus

Personal investigador (Programa Ramón i Cajal)

Hernández Hernández, Félix Javier

Hernández Hernández, Félix Javier

Catedràtic d'Universitat

Ibáñez Martínez, María

Ibáñez Martínez, María

Professora Titular d'Universitat

López Benet, Francisco

López Benet, Francisco

Catedràtic d'Universitat

Pitarch Arquimbau, María Elena

Pitarch Arquimbau, María Elena

Professora Titular d'Universitat

Portolés Nicolau, Tania

Portolés Nicolau, Tania

Professora Titular d'Universitat

Roig Navarro, Antoni Francesc

Roig Navarro, Antoni Francesc

Professor Titular d'Universitat

Sancho Llopis, Juan Vicente

Sancho Llopis, Juan Vicente

Catedràtic d'Universitat

Serrano Gallego, Roque

Serrano Gallego, Roque

Catedràtic d'Universitat

Col·laboració docent externa
Aguilar Anguera, Carme

Aguilar Anguera, Carme

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • Categoria professional: Professora agregada d'Universitat Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 2005 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1998 Experiència docent Nombre de quinquennis: 2 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: - Grau en Química: Química Analítica; Anàlisi Instrumental; Pràctiques de Química General - Grau Enginyeria Química: Anàlisi instrumental per a la indústria química - Llicenciatura en Química: Equilibri iònic en solució; Operacions bàsiques; Experimentació en Química Física i Química Analítica II; Anàlisi Química de Productes Industrials; Aplicació de la informàtica als problemes químics; Treball Experimental. - Llicenciatura en Biotecnologia: Fonaments en Química II - Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Gestió de Qualitat al laboratori analític; Pràctiques; Treball fi de màster - Màster de Química a la Indústria: Tècniques Cromatogràfiques Avançades. Aplicacions industrials; Tractament d'aigua a la indústria Innovació o millora docent: - Assistència a cursos de formació organitzats per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Rovira i Virgili Experiència investigadora Línies de recerca: - Determinació de contaminants en mostres complexes mitjançant diferents tècniques analítiques - Estudi de diferents tècniques de preconcentració aplicades en línia a l'electroforesi capil·lar. - Determinació de diferents radioisòtops en mostres ambientals Nombre de sexennis: 3 Nombre de publicacions: 60 publicacions en revistes i 1 capítol de llibre Experiència professional Des de l'any 1994 fins l'actualitat he treballant en el desenvolupament de diferents mètodes per a la determinació d'analits d'interès mediambiental o biològic en matrius complexes mitjançant tècniques cromatogràfiques o electroforètiques amb especial èmfasi a l'ús de tècniques de tractament de mostra. També he estat treballant en l'àmbit de la radioactivitat ambiental i en aquest sentit és de destacar que he col·laborat directament en l'acreditació d'un laboratori segons la norma ISO 17025.
ANTICO DARO, M. ENRIQUETA

ANTICO DARO, M. ENRIQUETA

Universitat: Universitat de Girona

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • Categoria professional: Professora Titular d'Universitat Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat de Girona, 1993 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctor en Ciències, 1995 Experiència docent Nombre de quinquennis: 4 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: -Assignatures troncals i obligatòries de les llicenciatures de Química i Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, tant teòriques com pràctiques, assignades a l'àrea de coneixement de Química Analítica. - Assignatures obligatòries i optatives dels actuals graus de Química i Biotecnologia, tant teòriques com pràctiques. - Assignatures teòriques i pràctiques dels màsters en Ciència i tecnologia de l'aigua i Màster en Tècniques cromatogràfiques aplicades. Assignatures impartides en ensenyaments no oficials: (si estan relacionades amb el màster) No s'escau Innovació o millora docent: No s'escau Experiència investigadora Línies de recerca: - Desenvolupament de metodologies analítiques per a la determinació de compostos orgànics i inorgànics en matrius industrials, ambientals i aliments. - Desenvolupament de dispositius basats en sistemes de membrana per a la monitorització in-situ de diferents espècies químiques Nombre de sexenis: 3 Nombre de publicacions: 65 Algunes publicacions rellevants: Dels darrers anys, A. Godayol, M. Alonso, J.M. Sánchez,. E. Anticó. "Odour-causing compounds in air samples: Gas-liquid partition coeficients and determination using solid-phase microextraction and GC with mass spectrometric detection". Journal of Separation Science, 36 pp. 1045-1053 (2013). L. Bañeras, R. Trias, A. Godayol, L. Cerdán, T. Nawrath, S. Schulz, E. Anticó. "Mass spectrometry identification of alkyl-substituted pyrazines produced by Pseudomonas spp. Isolates obtained from wine corks".Food Chemistry, 138 pp. 2382-2389 (2013). T. Corona, M. Iglesias, E. Anticó. "Migration of components from cork stoppers to food: Challenges in determinin inorgànic elements in food simulants". Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62 pp. 5690-5698 (2014). C. Fontàs, R. Vera, A. Batalla, S.D. Kolev, E. Anticó. "A novel low-cost detection mehtod for screening of arsenic in groundwater". Environmental Science and Pollution Research, 21 pp. 11682-11688 (2014). A. Godayol, E. Besalú, E. Anticó, J.M. Sánchez. "Monitoring of sixteen fragrance allergens and two polycyclic musks in wastewater treatment plants by solid phase microextraction coupled to gas chromatography". Chemosphere 119 pp. 363-370 (2015). M.I. Vázquez, V. Romero, C. Fontàs, E. Anticó, J. Benavente. "Polymer inclusion membranes (PIMs) with the iònic líquid (IL) Aliquat 336 as extractant: Effect of base polymer and IL concentration on their physical-chemical and elastic characteristics". Journal of Membrane Science 455 pp. 312-319 (2014). Experiència professional (si relacionada amb el màster) Participació en diferents contractes de col·laboració amb empreses (art. 83), particularment amb l'empresa DENA Desarrollos S.L.
Borrull Ballarin, Francesc

Borrull Ballarin, Francesc

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 1982 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctor en Ciències Químiques, 1985 Experiència docent Nombre de quinquennis: 6 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: Ensenyaments de grau o llicenciatura en Química (o llicenciatura pla antic) -Equilibri iònic -Química analítica -Tècniques de separació -Anàlisis i control ambiental -Química analítica avançada Ensenyaments de màster -Tècniques de tractament de mostres i Pràctiques de laboratori (màster en tècniques cromatogràfiques aplicades) -Contaminació atmosfèrica (màster en química a la indústria) -Contaminants orgànics (màster en gestión de costas) Experiència investigadora Línies de recerca: Determinació de contaminants orgànics en mostres ambientals. Síntesi de nous sorbents aplicats a sistemes de tractament de mostra. Radioactivitat ambiental. Sistemes de tractament de mostra en electroforesi capil·lar. Nombre de sexennis: 5 Nombre de publicacions: 320
Calull Blanch, Marta

Calull Blanch, Marta

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • Categoria professional: Professora Titular d'Universitat Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 1988 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1991 Experiència docent Nombre de quinquennis: 5 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: - Llicenciatura en Química: Equilibri iònic en solució, Química analítica, Anàlisi química de productes naturals, Documentació en química, Experimentació en química analítica i química física II, Operacions bàsiques de laboratori, Treball experimental, Tècniques de separació, Experimentació en química avançada IV, Anàlisi Instrumental. - Grau en Química: Química General, Anàlisi i control ambiental, Química analítica, - Grau en Biotecnologia: Química analítica i instrumental. - Màster en dret ambiental: Introducció a les ciències ambientals. - Màster en tècniques cromatogràfiques aplicades: Cromatografia de líquids, Pràctiques de laboratori, Treball fi de màster. - Doctorat en Química: Noves tendències de la cromatografia iònica a l'anàlisi d'aigües, Tècniques de tractament de mostra en l'anàlisi ambiental, Electroforesi capil·lar. - Doctorat en processos i productes industrials: Determinació de contaminants ambientals d'origen industrial, Tècniques instrumentals avançades. Aplicacions industrials. - Màster en Química a la Indústria: Tècniques instrumentals avançades. Aplicacions industrials. Innovació o millora docent: Assistència a diferents cursos de formació organitzats per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la URV Experiència investigadora Línies de recerca: - Determinació de contaminants orgànics ambientals mitjançant tècniques cromatogràfiques. - Estudi de tècniques de preconcentració acoblades en línia a l'electroforesi capil·lar. Nombre de sexennis: 4 Nombre de publicacions: 83
Fontanals Torroja, Núria

Fontanals Torroja, Núria

Doctor o doctora: No

Adreça personal: http://www.urv.cat/html/docencia-per-centre/general-00625273.php

García Asensi, Begoña

García Asensi, Begoña

Empresa: IPROMA, S.L.

Doctor o doctora: No

 • Mostra la biografia
  • Licenciada en Ingeniería Química y máster en Gestión integrada de sistema especialista en Higiene trabaja en el departamento de Calidad, medioambiente y prevención desde Julio de 2001 ha estado implicada de manera directa en el desarrollo de la implantación en el laboratorio de las normas UNE EN ISO 17025, UNE EN ISO 9001:2008, UNE EN ISO 14001:2004 , incluyendo las labores de validación analítica y aseguramiento de la calidad de los ensayos. A su vez es miembro activo del grupo de trabajo de AEAS para el desarrollo de diferentes guías de trabajo para laboratorios de ensayo: Guía de control de Calidad y Guía para la validación de métodos de ensayo Físico-Químicos y microbiológicos.
Hidalgo Múñoz, Manuela

Hidalgo Múñoz, Manuela

Universitat: Universitat de Girona

Doctor o doctora: Sí

Càrrec: Responsable del Màster a la UdG

 • Mostra la biografia
  • Categoria professional: Catedràtica d'Universitat, Química Analítica Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat de Girona, 1986 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1991 Experiència docent Nombre de quinquennis: 5 (data concessió últim: 2011) Assignatures impartides en ensenyaments oficials (3 últims cursos): - Grau en Química: Principis de química analítica, Introducció a l'experimentació en química analítica, Química analítica del medi ambient, Estudi de casos. - Grau en Ciències Ambientals: Monitorització de la contaminació. - Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua: Caracterització Química i Anàlisi de les aigües. - Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Tècniques de tractament de mostres, Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques, Pràctiques de laboratori Publicacions docents (últim 5 anys): - E. Anticó, C. Fontàs, I. Marqués, M. Hidalgo and J.M. Sánchez "Use of Problem Based Learning Mini-Projects in Introductory Analytical Chemistry Laboratory Courses to Improve Student Skills". The Chemical Educator, 15, 162-167 (2010). doi: 10.1007/s00897102269a Cursos rebuts (ICE-UdG, últims 5 anys): - Curs: Organització del treball de l'alumne: presencial, autònom, virtual,.. (2010) - Curs: Aprenentatge basat en problemes (2011) - Curs: Moodle avançat: gestió de l'avaluació (2011) - Disseny d'activitats facilitadores de l'aprenentatge (2011) - Competències comunicatives (2012) - Curs: III Jornades de bones pràctiques docents (2012) - Instruments d'avaluació (2014) Experiència investigadora Nombre de sexennis: 4 (data concessió últim: 2012) Línies de recerca: - Desenvolupament de metodologies analítiques per a la determinació de compostos orgànics i inorgànics en matrius ambientals, aliments i industrials. - Estudi de la dinàmica de contaminats orgànics i inorgànics en el medi ambient. Nombre de publicacions: 125 Algunes publicacions rellevants (5 últims anys): - M.Corbera, B.M. Simonet, V. Salvadó, M. HidalgoCharacterisation of alkylamine ethoxylates (ANEOs) in commercial herbicide formulations using liquid chromatography/electrospray ionisation mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 29, 2931-2937 (2010) - E.Sagristà, E,. Larsson, M. Ezoddin, M. Hidalgo, V. Salvadó, J.Å. Jönsson. Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in sewage sludge by direct hollow fiber supported liquid membrane extraction and liquid chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1217, 6153-6158 (2010) - E.Marguí, G. H. Floor, M. Hidalgo, P. Kregsamer, G. Román-Ross, C. Streli, I. Queralt. Analytical possibilities of Total Reflection X-Ray Spectrometry (TXRF) for trace selenium determination in soils. Analytical Chemistry, 82, 7744-7751 (2010) - G. Teijón, L. Candela, E. Sagristà, M. Hidalgo. Naproxen adsorption-desorption in a Sandy aquifer matrix: characterization of hysteretic behavior at two different temperature values. Soil and Sediment Contamination, 22(6), 641-653 (2013) - A.Pamreddy, M. Hidalgo, J. Havel, V. Salvadó. Determination of antibiotics (tetracyclines and sulfonamides) in biosolids by pressurized liquid extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometryJournal of Chromatography A, 1298, 68-75 (2013) - A. Garcia-Rodríguez, E. Sagristà, V. Matamoros, C. Fontàs, M. Hidalgo, V. Salvadó. Determination of pharmaceutical compounds in sewage sludge using a standard addition method approach. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 94(12), 1199 (2014)
Hidalgo Ortiz, Carmen

Hidalgo Ortiz, Carmen

Empresa: Universitat Jaume I -

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • Actividades académicas y profesionales: -1993, Licenciatura en Químicas, Universitat de Valencia; -1999, Doctorado, Universitat Jaume I; -Desde el 2001, Responsable del calidad del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (LARP) de la Universitat Jaume I. El. LARP es el Laboratorio de Referencia del Ministerio de agricultura para la realización de estudios en conformidad con la Buenas Prácticas de Laboratorio; -Desde el 2007, Profesora externa en el Master Interuniversitario en Técnicas Cromatográficas aplicadas. Publicaciones: -14 artículos en revistas internacionales; -2 artículos en libros; -Publicación de la tesis doctoral. Premios: Premio de Investigación: Técnicas Analíticas de Separación, 1996 8as Jornadas de Análisis Instrumental, Patrocinado por Hewlett Packard Trabajo titulado "New method for the rapid determination of triazine herbicides and their main metabolites in environmental waters by using coupled-column liquid chromatography and large-volume injection" Premio Extraordinario de Doctorado: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, Universitat Jaume I, 2000. Conferencias y cursos invitados: Cursos de formación en Buenas Prácticas de Laboratorio UJI, Castellón, 2012, 2014 Otra información: Coordinadora del grupo de trabajo de ensayos de campo de la Sociedad Española de Calidad en Investigación (SEGCIB). 2013-2015.
Iglesias Juncà, Mónica

Iglesias Juncà, Mónica

Universitat: Universitat de Girona desde 1993

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Química, 2000 Experiència docent: Nombre de quinquennis: 3 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: Grau i/o llicenciatura de Química: - Introducció a l'experimentació química i les tècniques instrumentals - Introducció a l'experimentació en química analítica - Experimentació química I - Reaccions químiques - Química - Química analítica - Anàlisi instrumental - Anàlisi instrumental avançada - Treball experimental - Treball acadèmicament dirigit - Treball fi de grau Grau i/o llicenciatura de Ciències Ambientals: - Química ambiental - Tècniques analítiques i instrumentals - Treball fi de grau Grau en Biotecnologia: - Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius Màster en Ciència i tecnologia de l'aigua: - Caracterització química i anàlisi de les aigües - Anàlisi de qualitat de l'aigua: metodologia i aplicacions Màster Interuniversitari en tècniques cromatogràfiques aplicades: - Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques - Pràctiques - Treball fi de màster Màster Universitari en Disseny Molecular en Química Mèdica: - Product analysis and quality control Cursos de doctorat: - Tècniques aplicades a l'anàlisi ambiental i clínica Assignatures impartides en ensenyaments no oficials: (si estan relacionades amb el màster) Pla de formació del Personal d'administració i serveis: - Tècniques bàsiques de laboratori I Innovació o millora docent: Experiència investigadora Línies de recerca: - Espectroscòpia de masses mitjançant plasma induït per alta freqüència. Interferències. Cel·les de col·lisió-reacció. Relacions isotòpiques. Efectes matriu. Especiació. - Espectroscòpia d'emissió atòmica mitjançant plasma induït per alta freqüència. Efectes matriu. - Extracció i separació de metalls, reines funcionalitzades i impregnades. Preconcentració i especiació de metalls en el medi ambient. Nombre de sexennis: 2 Nombre de publicacions: 36 articles (33 dels quals en revistes indexades) Experiència professional (si relacionada amb el màster) Professora associada a temps parcial. A1.6. Universitat de Girona. 1993-1994 Ajudant d'Escola Universitària. Universitat de Girona. 1994-1999 Ajudant de Facultat 1ª Etapa. Universitat de Girona. 1999-2000 Professora associada a temps complet A2.TC.Universitat de Girona. 2000 Professora associada a temps complet A3.TC. Universitat de Girona. 2000-2005 Professora Lectora. Universitat de Girona. 2005-2008 Professora Agregada. Universitat de Girona. 2008-2014
Marcé Recasens, Rosa Maria

Marcé Recasens, Rosa Maria

Universitat: Universitat Rovira i Virgili

Doctor o doctora: Sí

Càrrec: Coordinadora del Máster a la URV

 • Mostra la biografia
  • Categoria professional: Professora Catedràtica d'Universitat (2010) Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 1988 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1991 Experiència docent Nombre de quinquennis: 5 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: Llicenciatura en Química: Química Analítica, Experimentació en Química Analítica i Química Física, Anàlisi de Productes Industrials, Anàlisi Instrumental, Anàlisis Aplicada, Equilibri iònic en solució, Anàlisi i control ambiental, Tècniques de separació, Anàlisi de Productes Naturals Grau en Química: Química Analítica, Anàlisi instrumental Enginyeria Química: Química Analítica Máster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Cromatografia de líquids, Pràctiques de Laboratori, Treball de Fi de Màster Máster en Química a la Indústria: Tècniques cromatogràfiques avançades, Química Ambiental de l'aigua. Màster en Dret ambiental: Introducció a les ciències ambientals, Fonaments de les Ciències Ambientals Doctorat en Ciència i Tecnologia Química: Aplicacions de la cromatografia liquida en el camp de l'enologia, Noves tendències de la cromatografia iònica en l'anàlisi d'aigües industrials, Tècniques de tractament de mostra en anàlisi mediambiental, Sistemes acoblats en cromatografia i aplicacions a l'anàlisi mediambiental, Tècniques instrumentals avançades, Tècniques cromatogràfiques avançades, Assignatures impartides en ensenyaments no oficials: Cursos de Formació de Personal d'empreses: Cromatografia iònica, cromatografia de gasos, Cromatografia de gasos i tècniques bàsiques de laboratori, , Tècniques cromatogràfiques, Curs de cromatografia pràctica. Tècniques cromatogràfiques a la indústria petroquímica dins del Curs d'Actualització Científico-Tècnica en la Indústria Petroquímica (ACTIP), adreçat a alumnes de Llicenciatura en Química i Enginyeria Química. Innovació o millora docent: Virtualització d'assignatura de Fonaments de les ciències ambientals del Màster en Dret Ambiental. Participació en diversos cursos i jornades d'innovació docent i en un projecte d'innovació docent. Experiència investigadora Línies de recerca: - Desenvolupament i avaluació de nous materials per a tècniques d'extracció. - Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de contaminants orgànics en mostres ambientals mitjançant tècniques cromatogràfiques Nombre de sexennis: 4 Nombre de tesis doctorals dirigides: 18 (8 amb Menció Europea, 6 amb Premi Extraordinari URV) Nombre de publicacions: 196 articles científics en revistes indexades, 8 capítols de llibre Index h: 47
Pocurull Aixala, Eva

Pocurull Aixala, Eva

Universitat: Universitat Rovira i Vergili

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • Categoria professional: Professora Titular d'Universitat Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 1992 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1996 Experiència docent: Nombre de quinquennis: 4 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: Llicenciatura en química: Química analítica, Ampliació de química analítica, Experimentació en química analítica i química física II, Equilibri iònic en solució, Operacions bàsiques, Anàlisi aplicat, Anàlisi i control ambiental, Experimentació en química avançada II, Anàlisi química de productes naturals, Tècniques de separació, Anàlisi instrumental. Grau en química: Tècniques analítiques avançades, Laboratori de química analítica. Enginyeria tècnica superior en química: Química analítica. Grau en bioquímica i biologia molecular: Química analítica instrumental. Máster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Cromatografia de líquids, Cromatografia de Gasos, Pràctiques de Laboratori, Treball de Fi de Màster Máster en Química a la Indústria: Tècniques cromatogràfiques avançades Màster en Dret ambiental: Introducció a les ciències ambientals Assignatures impartides en ensenyaments no oficials: Cursos de formació a personal d'empreses: Cromatografia de gasos, Criteris d'avaluació en el tractament de dades cromatogràfiques, Cromatografia de gasos i tècniques analítiques de laboratori, Tècniques cromatogràfiques, Cromatografia pràctica. Curs ACTIP: Tècniques cromatogràfiques en la indústria petroquímica. Innovació o millora docent: Participació en tres projectes d'innovació docent: Desenvolupament de material multimèdia interactiu de suport a les assignatures de química i bioquímica, Elaboració de vídeos docents en format digital sobre operacions bàsiques analítiques, Edició d'un dossier informatiu sobre el contingut de les conferències de divulgació de la química als centres de secundària. Experiència investigadora: Línies de recerca: Desenvolupament de mètodes cromatogràfics per a la determinació de contaminants ambientals. Nombre de sexennis: 3 Nombre de publicacions: 89
Salvadó Martín, Victoria

Salvadó Martín, Victoria

Universitat: Universitat de Girona, 1978

Doctor o doctora: Sí

Càrrec: Degana de la Facultat de Ciències de la UdG

 • Mostra la biografia
  • Experiència docent Nombre de quinquennis: 6 Assignatures impartides en ensenyaments oficials*: Química General (Ll, G), Química Analítica (Ll), Anàlisi Instrumental (Ll, G) , Ampliació de Química Analítica (Ll) , Anàlisi Aplicada( Ll) , Química Ambiental (Ll), Reaccions Químiques (Ll), Experimentació Química I (Ll), Mètodes Instrumentals Quantitatius (G), Química Bioanalítica (G), Anàlisi de contaminants i tòxics en el medi ambient (D), Determinació de microcontaminants (D), Gestió de la Qualitat i Bones Pràctiques de Laboratori (M), Tècniques de Tractament de Mostra (M), Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques (M) *Ll (Llicenciatura), G(Grau), D(Doctorat), M (Màster) Assignatures impartides en ensenyaments no oficials: (si estan relacionades amb el màster) Innovació o millora docent: Responsable de dos projectes d'innovació docent "Disseny i elaboració de programes informàtics docents per a l'ensenyament dels aspectes bàsics dels Equilibris Iònics i la seva aplicació a l'anàlisi volumètrica" (2000) i "Disseny i elaboració d'un paquet integrat de programes informàtics per a l'ensenyament de la Química i la realització de pràctiques de laboratori virtuals" (2001), finançats pel DURSI (Generalitat de Catalunya) i participació en el projecte d'Innovació Docent 2010 MQD 00077 "Pla d'Acció Tutorial 2: Una eina pel seguiment de competències transversals". Participació en el projecte: Definició del Curriculum Vertical de l¿Aigua. Comissió acadèmica mixta. UdG, Institut Montilivi i IES Santa Eugenia. Setembre 2011-setembre 2013. Campus d'Excel.lència. Publicacions docents (6) i assistència a cursos de formació de l'ICE (15). Experiència investigadora Línies de recerca: Desenvolupament de metodologies analítiques per a la determinació de contaminants orgànics i inorgànics en matrius ambientals. Tècniques de tractament de mostra. Tècniques cromatogràfiques. Nombre de sexennis: 4 Nombre de publicacions: 120
SANCHEZ NAVARRO, JUAN MANUEL

SANCHEZ NAVARRO, JUAN MANUEL

Universitat: Universitat de Girona

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • Experiència docent Nombre de quinquennis: 4 (data concessió últim: 2012) Assignatures impartides en ensenyaments oficials (3 últims cursos): - Grau en Química: Tècniques Científiques Integrades I, Introducció a l'experimentació en química analítica - Grau en Biotecnologia: Mètodes instrumentals quantitatius - Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Tècniques de tractament de mostres, Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques, Pràctiques de laboratori 2 sexenis de recerca, darrer concedit amb efecte 1/1/2010 -Innovació docent: Cursos de l'ICE o de temàtica docent i projectes d'innovació docent i publicacions en què heu participat. Des del curs 2009-2010 fins el 2013-14. Cursos de l'ICE rebuts: - "Confidence Lecturing in English". Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 15 Mayo - 17 Julio de 2014 (20 horas) - "Estadística avanzada y modelización con SPSS" (1213FU88). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 6-17 de Junio de 2013 (15 horas) - "Jornada sobre el diseño de las asignaturas"(1112FU140). Programa de soporte a la calidad docente e Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 15 de junio de 2012 (4 horas) -"Jornada sobre Planes de Acción Tutorial"(1011FU137). Vicerectorado de Política Académica, Vicerectorado de Planificación y Calidad, Programa de soporte a la calidad docente e Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 13 de abril de 2011 (3 horas) -"Introducción a Microsoft Access" (0910FU176). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 15-20 de junio de 2010 (9 horas) - ¿Estadística inferencial con SPSS¿ (0910FU146). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 08-22 de abril de 2010 (10 horas) - "Estadística descriptiva con SPSS"(0910FU145). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 11-25 de marzo de 2010 (10 horas) - "III Jornada sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. La evaluación de las competencias en los Grados (ámbito de ciencia y tecnología)" (0910FU114). Facultad de Ciencias e Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 11 de noviembre de 2009 (4 horas) -"Moodle avanzado: cuestionarios" (0910FU09). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 20-27 de octubre de 2009 (4 horas) -"Moodle avanzado: gestión de la evaluación"(0910FU07). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 28 de septiembre de 2009 (2 horas) Membre del Comité Científic dels següents congressos docents: -CIDUI 2014: "Modelos flexibles de formación: una respuestas a las necesidades actuales". Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 2-4 Julio 2014 Miembro del Comité Científico del UNIVEST 2013: "Estrategias hacia el aprendizaje colaborativo". Universidad de Girona, Girona, 20-21 Junio 2013 Miembro del Comité Científico del CIDUI 2012: "La universidad: una institución de la sociedad". Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 4-6 Julio2012 -CIDUI 2010: "Nuevos espacios de calidad en la educación superior: un análisis comparado y de tendencias". Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 30 Junio - 2 Julio 2010 Experiència investigadora Nombre de sexennis: 2 (data concessió últim: 2009) Línies de recerca: Desenvolupament de noves metodologies per l'análisis d'alè: Determinació precoç de malalties pulmonars Cromatografía líquida y SPE: desenvolupament de novas metodologies per a la determinació de pesticides polars en mostras aquosas y sòls Desenvolupament de nous sistemes de injecció per a cromatografia de gasos. Micropreconcentradors per a l'anàlisi de VOCs