SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP424 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament de l'Espanyol

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

1.- Criteris per a l'avaluació

a.-Grau de participació dels estudiants (classes, campus virtual, tutories, activitat en l'aula)

b.-Elaboració d'un treball –individual o en grup de dues persones- que arreplegue les pràctiques de cada tema

c.-Presentació, de manera organitzada, del material treballat en classe

d.- Prova final

2.-Sistema de qualificació 

a.-Assistència a classe i participació (fins a 1 punt)

b.- Prova final (1 punt)

c.-Qualitat dels treballs (8 punts)

La qualitat es valorarà a partir dels següents criteris:

-Esquema i desenvolupament dels continguts.

-Originalitat i dimensió pràctica de la proposta.

-Expressió i ortografia.

-Adequació al model de treball proposat.

3.- Mínims exigibles -

Per obtenir la màxima nota d'assistència, l'alumne haurà d'acudir a un 80% de les classes. 

-Perquè se li avaluen els treballs haurà de presentar les 4 pràctiques. En cas de no arribar a aqueixa nota o de no presentar alguna(s) de le(s) pràctiques, en la següent convocatòria haurà de presentar les no superades o no lliurades.


 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16